Oddajmy pokłon Panu

Gdy Jezus narodził się w Betlejem w Judei za panowania króla Heroda, oto Mędrcy ze Wschodu przybyli do Jerozolimy
i pytali: «Gdzie jest nowo narodzony król żydowski? Ujrzeliśmy bowiem jego gwiazdę na Wschodzie i przybyliśmy oddać mu pokłon».
Skoro to usłyszał król Herod, przeraził się, a z nim cała Jerozolima.
Zebrał więc wszystkich arcykapłanów i uczonych ludu i wypytywał ich, gdzie ma się narodzić Mesjasz.
Ci mu odpowiedzieli: «W Betlejem judzkim, bo tak napisał prorok:
A ty, Betlejem, ziemio Judy, nie jesteś zgoła najlichsze spośród głównych miast Judy, albowiem z ciebie wyjdzie władca, który będzie pasterzem ludu mego, Izraela».
Wtedy Herod przywołał potajemnie Mędrców i wypytał ich dokładnie o czas ukazania się gwiazdy.
A kierując ich do Betlejem, rzekł: «Udajcie się tam i wypytujcie starannie o Dziecię, a gdy Je znajdziecie, donieście mi, abym i ja mógł pójść i oddać Mu pokłon».
Oni zaś wysłuchawszy króla, ruszyli w drogę. A oto gwiazda, którą widzieli na Wschodzie, szła przed nimi, aż przyszła i zatrzymała się nad miejscem, gdzie było Dziecię.
Gdy ujrzeli gwiazdę, bardzo się uradowali.
Weszli do domu i zobaczyli Dziecię z Matką Jego, Maryją; upadli na twarz i oddali Mu pokłon. I otworzywszy swe skarby, ofiarowali Mu dary: złoto, kadzidło i mirrę.
A otrzymawszy we śnie nakaz, żeby nie wracali do Heroda, inną drogą udali się do swojej ojczyzny.

Mateusza 2,1-12.

W dzisiejszej Ewangelii czytamy o Mędrcach ze wschodu, którzy przybyli do Jerozolimy w celu oddania pokłonu Jezusowi. Przynoszą Mu również dary w postaci złota, mirry oraz kadzidła.

Zastanówmy się dzisiaj, co my każdego dnia przynosimy naszemu Panu? Pomyślmy, czy to w jaki sposób żyjemy, jak wykorzystujemy talenty, które od Niego dostaliśmy, sposób w jaki wykorzystujemy ten czas, który jest nam dany na ziemi oraz nad tym, czy naszą codziennością oddajemy pokłon Jezusowi? Bóg chce naszego szczęścia i dlatego obdarza nas tyloma łaskami każdego dnia, niestety my jesteśmy tak zajęci „naszymi sprawami”, że nie dostrzegamy cudów codzienności, którymi Bóg nas obdarza.

Niech dzisiejsze święto, czas wolny od pracy, pozwoli nam więcej czasu spędzić na tym, co naprawdę ważne! Oddajmy Jezusowi dzisiejszym dniem pokłon, a naszymi darami niech będzie miłość, wdzięczność i czynienie dobra. Amen.